Yếu tố nào tác động chủ yếu đến sự đa dạng về đối tượng thủy sản nuôi trồng của nước ta hiện nay?

Yếu tố nào tác động chủ yếu đến sự đa dạng về đối tượng thủy sản nuôi trồng của nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.                  B. Diện tích mặt nước được mở rộng thêm,

C. Nhu cầu khác nhau của các thị trường.                     D. Điều kiện nuôi khác nhau của các cơ sở.
C. Nhu cầu khác nhau của các thị trường.