Biểu hiện nào chứng tỏ rõ nhất sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế của các nước ASEAN?

Biểu hiện nào chứng tỏ rõ nhất sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế của các nước ASEAN?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trình độ đô thị hóa khác nhau.

B. Cơ cấu kinh tế khác nhau.

C. GDP bình quân theo đầu người chênh lệch lớn.

D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khác nhau.

C. GDP bình quân theo đầu người chênh lệch lớn.