Nơi nào sau đây ở nước ta có động đất biểu hiện rất yếu?

Nơi nào sau đây ở nước ta có động đất biểu hiện rất yếu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây Bắc.                B. Đông Bắc.                      C. Miền Trung.                       D. Nam Bộ.

 D. Nam Bộ.