Mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. góp phàn giải quyết vấn đề việc làm.                      B. thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

c. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.                       D. cung cấp các sản phẩm cho xuất khấu.

B. thu hút đầu tư trong và ngoài nước.