Đất ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển

Đất ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cây lúa nước.                                                                  B. cây công nghiệp lâu năm.

C. cây công nghiệp hàng năm.                                            D. các loại cây rau đậu.

c. cây công nghiệp hàng năm.