Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm nước ta phát triển mạnh trong nhửng năm gần đây?

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm nước ta phát triển mạnh trong nhửng năm gần đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Điều kiện nuôi thuận lợi và kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.

B. Chính sách phát triển nuôi trồng của Nhà nước.

C. Thị trường nước ngoài được mở rộng và có nhu cầu ngày càng lớn.

D. Giá trị thương phẩm nâng cao nhờ công nghiệp chế biến phát triển.

C. Thị trường nước ngoài được mở rộng và có nhu cầu ngày càng lớn.