Để phòng chống khô hạn ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là

Để phòng chống khô hạn ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thực hiện tốt công tác dự báo.                                             B. xây dựng các công trình thủy lợi hợp lí.

C. chuyên đôi cơ cấu mùa vụ.                                                  D. tạo ra các giống cây chịu hạn.

 B. xây dựng các công trình thủy lợi hợp lí.