Chuyên dịch cơ cấu lao động hiện nay ở nước ta phù hợp theo hướng nào?

Chuyên dịch cơ cấu lao động hiện nay ở nước ta phù hợp theo hướng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Từ dịch vụ sang công nghiệp - xây dựng.

B. Từ thành thị về nông thôn.

C. Từ nông - lâm - ngư nghiệp sang công nghiệp - xây dựng.

D. Từ dịch vụ sang nông - lâm - ngư nghiệp.

C. Từ nông - lâm - ngư nghiệp sang công nghiệp - xây dựng.