Mục đích của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

Mục đích của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường.

B. sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên và giải quyết việc làm.

C. giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đa dạng hóa nền kinh tế.

D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khai thác hợp lí tài nguyên.

A. khai thác hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường.