Ở nông thôn tình trạng thiếu việc làm chiếm tỉ lệ cao là do

Ở nông thôn tình trạng thiếu việc làm chiếm tỉ lệ cao là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển.                  B. sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ.

C. lao động thiếu tay nghề.                                           D. mức sống của người dân thấp.

B. sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ.