Hướng chuyên môn hóa vận tài hàng hóa và hành khách cùa giao thông vận tải đường thủy nước ta thể hiện rõ nhất ở vùng

Hướng chuyên môn hóa vận tài hàng hóa và hành khách cùa giao thông vận tải đường thủy nước ta thể hiện rõ nhất ở vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Nam Bộ                                                             B. Đồng bằng Sông Hồng

C. Bắc Trung Bộ.                                                             D. Đồng bằng Sông Cửu Long

 D. Đồng bằng Sông Cửu Long