Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt các loài cá quý có giá trị cao.

C. tăng cường nuôi trồng thủy sản ở tất cả các tỉnh.

D. phát triển mạnh chế biến theo hướng hàng hóa.

C. tăng cường nuôi trồng thủy sản ở tất cả các tỉnh.