Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết các trung tâm du lịch quốc gia ở nước ta gồm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết các trung tâm du lịch quốc gia ở nước ta gồm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Hà Nội, Huế, Hải Phòng, TP. Hồ chí Minh.                       B. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ chí Minh.

 C. Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, TP. Hồ chí Minh.                  D. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ chí Minh.
    D. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ chí Minh.