Xu hướng giảm tỉ trọng diện tích cây lương thực, tăng tỉ trọng diện tích cây công nghiệp trong ngành trông trọt nước ta chủ yếu nhằm

Xu hướng giảm tỉ trọng diện tích cây lương thực, tăng tỉ trọng diện tích cây công nghiệp trong ngành trông trọt nước ta chủ yếu nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tạo thêm việc làm cho người lao động.                        B. nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

C. đa dạng hóa nông sản xuất khẩu.                                D. phát huy lợi thế về đất đai khí hâu.

B. nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.