Ở nước ta, trong giai đoạn từ năm 1990 - 2005, năm nào ngành thương mại có giá tri xuất khẩu

Ở nước ta, trong giai đoạn từ năm 1990 - 2005, năm nào ngành thương mại có giá tri xuất khẩu

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. 1990                                B. 1992                                     C. 1998                                    D. 2000
B. 1992