Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên của Trung Quốc?

Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên của Trung Quốc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích.          B. Là nơi bắt nguồn của các con sông lớn.

C. Gồm các dãy núi cao, sơn nguyên, bồn địa.        D. Có những đồng bằng châu thổ rộng lớn.
D. Có những đồng bằng châu thổ rộng lớn.