Số dân nước ta ít hơn số dân những quốc gia nào sau đây?

Số dân nước ta ít hơn số dân những quốc gia nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ma-lai-xi-a, Thái Lan.                                                         B. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.

C. In-đô-nê-xi-a, Lào.                                                              D. Phi-líp-pin, Mi-an-ma.

C. In-đô-nê-xi-a, Lào.