Ba vùng có giá trị sàn xuẩt công nghiệp chiếm khoảng 80% giá trị sản xuatcòng nghiệp cà nước là

Ba vùng có giá trị sàn xuẩt công nghiệp chiếm khoảng 80% giá trị sản xuatcòng nghiệp cà nước là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hòng, Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hòng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

D. Đông Nam Bộ, Đống bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hòng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.