Mục đích của việc hình thành các khu kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Mục đích của việc hình thành các khu kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. góp phần giải quyết việc làm.                                    B. thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

C. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.                        D. cung cấp các sản phẩm cho xuất khâu.

B. thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.