Việc đa dạng hóa nông nghiệp nước ta không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Việc đa dạng hóa nông nghiệp nước ta không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khai thác hợp lí hơn sự phong phú, đa dạng cua tự nhiên

B. Giảm thiểu rủi do khi thị trường nông sản biến động bất lợi

C. Tập trung phát triển nông sản ở các vùng chuyên canh.

D. Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.

C. Tập trung phát triển nông sản ở các vùng chuyên canh.