Nội dung nào sau đây không phải là chiến lược phát triển tổng hợp kinh tế biển ờ nước ta hiện nay?

Nội dung nào sau đây không phải là chiến lược phát triển tổng hợp kinh tế biển ờ nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Nội dung nào sau đây không phải là chiến lược phát triển tổng hợp kinh tế biển ờ nước ta hiện nay?

A.       Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển.

B.      Thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

 

D. Phòng chống ô nhiễm môi trường biển.

c. Tập trung khai thác tài nguyên ven bờ.