Ý nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ nền kinh tế nước ta hiện nay?

Ý nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ nền kinh tế nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hình thành các vùng động lực kinh tế.

B. Hình thành các vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung.

C. Hình thành các khu chế xuất.

D. Hình thành các vùng kinh tế chuyên sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

D. Hình thành các vùng kinh tế chuyên sản xuất sản phẩm xuất khẩu.