Giá trị sản phẩm thủy sản nước ta hiện nay vẫn còn chưa cao, chủ yếu do

Giá trị sản phẩm thủy sản nước ta hiện nay vẫn còn chưa cao, chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đánh bắt gần bờ vẫn còn là chủ yếu.                         B. công nghiệp chế biến còn hạn chế.

c. ảnh hưởng nhiều của thiên tai.                                   D. nguồn lợi thủy sản ven bờ bị suy giảm.

B. công nghiệp chế biến còn hạn chế.