Ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Kinh tế Nhà nước.                                                           B. Kinh tế ngoài Nhà nước.

c. Kinh tế tư nhân.                                                               D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

A. Kinh tế Nhà nước.