Ngành khai thác dầu khí được phát triển mạnh ở các nước nào trong khu vực Đông Nam Á?

Ngành khai thác dầu khí được phát triển mạnh ở các nước nào trong khu vực Đông Nam Á?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Xin-ga-po, Lào, Việt Nam.                                              B. Việt Nam, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a.

C. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a.                                    D. Bru-nây, Cam- pu-chia, Phi-líp-pin.

B. Việt Nam, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a.