Phát biểu nào sau đây không đúng với phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào)?

Phát biểu nào sau đây không đúng với phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào)?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
B. Phân hóa hai mùa mưa, khô rõ rệt.
C. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C.
D. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo

A. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.