Đâu là một trong những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hoá của nước ta?

Đâu là một trong những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hoá của nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Ấn định quy mô phát triển của đô thị trong tương lai.

B. Phát triển đô thị theo hướng mở rộng các vành đai.

C. Đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn.

D. Hạn chế các luồn di cư từ nông thôn ra thành thị.

C. Đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn.