Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đong?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đong?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cam Phả, Thái Nguyên, Đà Nang, Nha Trang.

B. Hạ Long, Thanh Hóa, Đà Nang, Nha Trang.

C. Hạ Long, Thái Nguyên, Đà Nắng, Nha Trang.

D. Hạ Long, Thái Nguyên, Đà Nằng, cần Thơ.

C. Hạ Long, Thái Nguyên, Đà Nắng, Nha Trang.