Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố.             B. hội tụ đầy đủ các thế mạnh.

C. có tỉ trọng lớn trong GDP cả nước.                            D. cố định về ranh giới theo thời gian.

D. cố định về ranh giới theo thời gian.