Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hội đủ các thế mạnh kinh tế.                                        B. Ranh giới có thể thay đổi theo thời gian.

C. Có sức hấp dẫn lớn các nhà đầu tư.                            D. Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP.

D. Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP.