Biện pháp chủ yếu góp phần làm giảm thiểu sự rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ta là

Biện pháp chủ yếu góp phần làm giảm thiểu sự rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  đầu tư, thâm canh, tăng vụ.
B.  phát triển nền nông nghiệp cổ truyền.
C. tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.
D. đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp.

D. đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp.