Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nâng cao hiệu quả của sản xuất công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội.

B. thu hút vốn đầu tư, đấy nhanh sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa.

C. bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

D. đáp ứng nhu cầu năng lượng và bảo vệ thế mạnh du lịch của vùng.

A. nâng cao hiệu quả của sản xuất công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội.