Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta?

Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gồm hai nhóm đất chính là feralit và phù sa.

B. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kim.

C. Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt.

D. Sinh vật gồm các hệ sinh thái nhiệt đới.

B. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kim.