Ý nghĩa chủ yếu của kinh tế trang trại đỗi với nông nghiệp là

Ý nghĩa chủ yếu của kinh tế trang trại đỗi với nông nghiệp là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất hàng hóa.

B. sử dụng hợp lí tài nguyên phát triển sản xuất.

C. thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

D. góp phần vào việc đa dạng hóa cây trồng va vật nuôi.

A. từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất hàng hóa.