Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta hiện nay là

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. công nghiệp chế biến chưa phát triển.                        B. giống cây trồng còn hạn chế.

C. thị trường có nhiều biến động.                                    D. thiếu lao động có kinh nghiệm sản xuất.

C. thị trường có nhiều biến động.