Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tày, Nùng, Thái, Mông, Khơ-me.                               B. Chăm, Nùng, Thái, Mông, Dao.

C. Tày, Nùng, Ê đê, Mông, Dao.                                     D. Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao.

D. Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao.