Ngành nào đang làm thay đối cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ?

Ngành nào đang làm thay đối cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Ngành nào đang làm thay đối cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ?

A. Khai thác hải sản nước mặn.                                       B. Chế biến thủy sản nước lợ, nước mặn.

c. Nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn. D. Dịch vụ nghề cá.

c. Nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn.