Thế mạnh nông nghiệp ở đông bằng là

Thế mạnh nông nghiệp ở đông bằng là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cây lâu năm và chăn nuôi lợn.

B. cây hàng năm và chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm.

C. cây lâu năm và chăn nuôi gia súc.

D. cây hàng năm và lâm nghiệp.

B. cây hàng năm và chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm.