Việc đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đông bằng sông Hông nhăm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Việc đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đông bằng sông Hông nhăm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Việc đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đông bằng sông Hông nhăm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A.       Nâng cao thu nhập cho người lao động và bảo vệ môi trường.

B.      Giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

C.      Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

D.      Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm.

C.      Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.