Công nghiệp chế biến cà phê ở nước ta phân bố ở vùng nào sau đây?

Công nghiệp chế biến cà phê ở nước ta phân bố ở vùng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                            B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ                                       D. Tây Nguyên.

D. Tây Nguyên.