Phát biểu nào sau đây đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Diện tích nuôi trông giảm nhanh.

B. Đánh bắt ờ ven bờ được chú trọng.

C. Sản phẩm qua chế biến ngày càng nhiều.

D. Tiêu thụ sản phẩm chủ yếu ở thị trường trong nước.

C. Sản phẩm qua chế biến ngày càng nhiều.