Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các dân tộc ít người tập trung chủ yếu ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

B. Dân tộc Hoa chỉ sống ở TP. Hô Chí Minh.

C. Mức sống của một bộ phận dân tộc còn thấp.

D. Phần lớn dân tộc Kinh tập trung tại các đồng bằng châu thổ và ven biển.

B. Dân tộc Hoa chỉ sống ở TP. Hô Chí Minh