Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiêp, vấn đề quan trọng cần phải quan tâm là

Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiêp, vấn đề quan trọng cần phải quan tâm là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.

B. cải tạo đất, nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp.

C. áp dụng tien bộ kĩ thuật và công nghệ hiện đại.

D. đẩy mạnh công nghệ chế biến nông sản.

A. thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.