Nội dung nào sau đây không đúng với điều kiện phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Nội dung nào sau đây không đúng với điều kiện phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hạn chế về điều kiện kĩ thuật, vốn.

B. Nguồn lao động dồi dào, tương đối rẻ.

C. Một số tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn.

D. Hạn chế về nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản.

D. Hạn chế về nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản.