Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm nguồn lao động các nước Đông Nam Á?

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm nguồn lao động các nước Đông Nam Á?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lao động dồi dào và nguồn dự trữ lao động lớn.
B. Lao động chuyên môn có trình độ kĩ thuật cao.
C. Người lao động được đáp ứng nhu cầu việc làm.
D. Trình độ lao động đồng đều trong khu vực.

A. Lao động dồi dào và nguồn dự trữ lao động lớn.