Vai trò quan trọng trong tương lai của ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Vai trò quan trọng trong tương lai của ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm.

B. Giải quyết vấn đề thực phẩm và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa.

C. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

D. Trao đổi sản phẩm hàng hóa với các vùng khác trong nước.

B. Giải quyết vấn đề thực phẩm và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa.