Ở Đông Nam Bộ, để tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm, cần

Ở Đông Nam Bộ, để tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm, cần

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phục hôi và phát triển các rừng ngập mặn.

B. bảo vệ nghiêm ngặt các vườn quốc gia.

C. bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu các sông.

D. phát triển thủy điện để tăng thêm hồ chứa nước.

C. bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu các sông.