Vùng nào sau đây ở nước ta có khả năng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa?

Vùng nào sau đây ở nước ta có khả năng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.