Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tăng diện tích lúa mùa.                                               B. đa dạng hóa nông nghiệp.

C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến.                               D. đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất.

D. đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất.