Ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển.

B. đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn.

C. nâng cao đời sống nhân dân tại chỗ.

D. phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

D. phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.